Memurların Yıllık İzinleri Kaç Gün Olacak?

İzin hesabında iş günü esası getirilecek. Kamu çalışanlarının yıllık izin süresi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemek suretiyle geçen hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için 20 iş günü, 10 yıldan fazla olanlar için 30 iş günü olacak. 2017 yılına yetiştirilmesi öngörülen yeni kanun, mevcut 5 ayrı devlet personel rejimini tek yasa altında toplayacak.

Devlet memurlarına, belli süre ve şartlarla kullanabilecekleri yıllık izin hakkı da tanınmış olmakla birlikte, bu iznin alınması ve kullanılması konularında uygulamada bazı tereddütler görülebilmektedir.

1-Memurların yıllık izin süresi kaç gündür ve ne kadarı birleştirilir?

Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olan memurların 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olan memurların ise 30 gün yıllık izin kullanma hakkı vardır. Yıllık izin süreleri iş günü olarak hesaplanmamaktadır.

Öğretmenler (idari görevleri yürütenler hariç) yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıklarından, ayrıca yıllık izin kullanma hakları yoktur.

Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. İçinde bulunulan takvim yılı ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Birleştirilmiş izinleri olan memur izin aldığında, ilk olarak önceki yıldan kalan izinler düşülür.

2-Yıllık izin kullanan memura yol izni verilir mi?

Yıllık izin kullanan memurlara, zorunlu hallerde gidiş ve dönüşleri için en çok ikişer gün (toplam 4 gün) yol izni verilebilir.

Yıllık izin haklarını kullanan memurlara, kullanacakları yıllık izin süresine ilave olarak ve zorunlu hallerde verilmesi hükme bağlanan ve en fazla 4 gün için verilebilen yol izninin, hangi zorunlu hallerde verileceği açıkça belirtilmediğinden, bu iznin verilmesinde kurumlara ve amirlere göre değişen uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Ancak yıllık izinlerini memuriyet mahalli içerisinde kullanan memurlara verilemeyeceğini; aynı takvim yılı içerisinde bölümler halinde yıllık izin kullanılması durumunda, sadece bir defa için yıllık izne yol izninin ilave edilebileceğini; toplam 4 gün verilebilecek olan yol izninin tamamının, yıllık iznin başlangıç tarihinden önce ya da iznin bitiş tarihinden sonra kullanılacak şekilde verilemeyeceğini; gidiş ve dönüş için verilebilecek 2’şer günlük yol izninin en çok süreler olduğu, normal koşullarda birkaç saatte gidilip dönülebilecek bir yere gidip dönmek için 2’şer gün yol izin verilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

3-Aday memur yıllık izne ne zaman hak kazanır?

Yıllık izin kullanımında aday/asil memur ayrımına gidilmemiştir. Öte yandan, 1 yıl hizmeti olmayan memurun yıllık izin kullanması ise mümkün değildir.

Memuriyete yeni girenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında başka statülerde geçmiş hizmetleri veya kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilebilecek süreleri varsa (örneğin askerlik, avukatlık stajı, bazı memurlar için özel sektör hizmeti vs) ve bu süre 1 yıldan fazla ise aday memur göreve başladığı yıl içerisinde yıllık izin kullanabilir.

Aday memurun yıllık izin hesabında değerlendirilebilecek başka bir hizmeti yok ise, yıllık izin hakkına göreve başladığı tarihten bir yıl sonra (aylıksız izin süreleri hariç) hak kazanacaktır. 1 yıllık hizmet süresinin dolduğu tarih hangi takvim yılında ise o yıla ait 20 gün izin hakkı olacak ve izleyen yıl başından itibaren yeniden 20 gün izin yıllık izin kullanma hakkına kavuşacaktır.

4-Yıllık izin kaç parça halinde kullanılabilir?

Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılması mümkün olmakla birlikte, yıl içerisinde en çok kaç parça halinde izin kullanılabileceği konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Yıllık izin hakkının tek parça ya da parça parça kullanılmasının mümkün olması nedeniyle, hizmet gereklerinden kaynaklı zorunluluklar dışında, memurun yıllık iznini parça parça kullanımına sayı sınırlaması getirilmesinin uygun olmayacağını ve memurun ihtiyaç duyması durumunda aynı takvim yıl içerisinde iznini birden fazla parça halinde (2, 3, 4, 5, … parça gibi) kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

5-Yıllık izin süresinin hesabı hangi hizmetlere göre yapılır?

Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun (memur, işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınır. (Avukatlık stajında geçen süreler, teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında görev yapanların özel sektör hizmetlerinin bir kısmı, avukatlık hizmetleri sınıfında görev yapanların özel sektör hizmetlerinin bir kısmı, basın hizmetlerinde çalışanların özel sektör hizmetlerinin bir kısmı, eğitim hizmetlerinde çalışanların özel sektör hizmetlerinin bir kısmı, askerlikte geçen sürelerin tamamı)

6-Yıllık izinde iken hastalık izni kullanan memur kullanamadığı izinleri ne zaman kullanır?

Yıllık iznini kullanmakta iken hakkında düzenlenen hastalık raporuna istinaden hastalık izni kullanmaya başlayan memurun yıllık izni rapor tarihinden itibaren kesintiye uğrayacaktır.

Memur; kalan izin süresinden daha kısa süre hastalık izni kullanması durumunda, hastalık izni bitiğinde değil yıllık iznini alırken belirttiği dönüş tarihinde görevine başlayacaktır. Kalan yıllık izin süresiyle aynı süre kadar ya da daha fazla süreyle hastalık izni kullanması durumunda ise hastalık izni bitiminde görevine başlayacaktır. Hastalık izni nedeniyle kullanılmayan izin süreleri için ise yıllık izin alma usulüne göre yeniden izin alınabilecektir.

7-Hafta sonu günleri yıllık izin süresine dahil edilir mi?

Devlet memurlarına tanınan yıllık izin hakkı iş günü olarak belirlenmediğinden, yıllık izin kullanılan süreler içerisine denk gelen hafta sonu sürelerinin yıllık izin süresine dahil edilmesi gerekecektir. Öte yandan, yılık izin süresinin başlangıcının öncesine ya da yıllık izin süresinin bittiği günün sonrasına denk gelen ve yıllık izin süresi içerisinde kalmayan haftasonu (cumartesi-pazar) günlerinin ise yıllık izin süresine dahil edilmesinin uygun olmayacağını düşünmekteyiz.

8-Yıllık izni başka yerde geçirmek için izin almaya gerek var mı?

Yıllık izni kullanan memurun kurumuna ya da amirlerine haber vermeden, ikamet ettiği veya görev yaptığı yerden ayrılarak bu iznini başka yerde geçirmesi mümkündür.

Devlet Memurları Kanununun “ikamet mecburiyeti” başlıklı maddesinin 25.02.2011 tarihinde yürürlükten kaldırılmasıyla, kanuni veya idari izinlerini kullanan memurların ikamet ettikleri yerin ya da görev yerinin dışına çıkabilmek için ayrıca izin almaları gereği ortadan kalmıştır.

9-Gün içerisinde alınan saatlik izinler toplanarak yıllık izinden düşülür mü?

Devlet memurlarının yıllık ve mazeret izinlerini düzenleyen 657 sayılı Kanunda, zorunlu hallerde memurlara (öğretmenler hariç olmak üzere) ikinci defa 10 güne kadar mazeret izni verilebileceğini ve bu izin yıllık izinden düşüleceği belirtilmiş olup, bu uygulama dışında yıllık izinden başka bir sürenin düşürülmesine imkan tanınmamıştır. Öte yandan, saatlik izin düzenlemesi ise sadece süt izni kullanımında söz konusu olabilmektedir.

Bu nedenle, memura tanınan bir hak olmayan saatlik (idari) izinlerin toplanarak yıllık izinden ya da mazeret izninden düşülmesi mümkün görünmemektedir.

10-Yıllık izin talebini amir reddedebilir mi?

Devlet memurlarına tanınan yıllık izin hakkının kullanımında amirlere kısmen de olsa bir takdir yetkisi verilmiştir. Memurlar yıllık izinlerini amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanmaları mümkün olabilirken, amirin maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması ise bir zorunluluktur.

Bu nedenle, amirin somut bir gerekçe göstermeden yıllık izin kullanımına izin vermediği durumlarda ilgili memurun manevi zarar görmesi söz konusu olabileceği gibi, takdir yetkisinin keyfi olarak ya da kin ve garez ile memur aleyhine olacak şekilde kullanılması veya memurun yıllık izin hakkından yararlandırılmaması sonucunu doğuracak şekilde kullanıldığı durumlarda, amir hakkında adli ve idari yaptırımlar uygulanması gündeme gelebilecektir.


Yorum Gönder

Bunlarda İlginizi Çekebilir !

Memurların Yıllık İzinleri Kaç Gün Olacak?

İzin hesabında iş günü esası getirilecek. Kamu çalışanlarının yıllık izin süresi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemek suretiyle geçen hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (1...

Emekli Sandığına Bağlı Memurların Maaşları Ne Kadar Olacak?

Kamu görevlilerinin 2016-2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Toplu Sözleşmede, geçici personel (4/C) ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Bu düzenlemeler ara...

Yeni Memur Yasasında Ne Gibi Değişiklikler Var?

Hükümetin uzun süredir üzerinde çalışmalarda bulunduğu yeni memur yasasında detaylar belli olmaya başladı. Yeni detaylar uygulanırsa 50 yıllık 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tarihin...

İstenmeyen Mesaj Şikayet Etme

Merhabalar sgkhaber.com'un değerli okurları.Cep telefonlarınıza gelen mesajlardan artık sıkıldıysanız ve şikayet edecek mercileri arıyorsanız haberimizi mutlaka okumalısınız. Kamuoyunda 'istenmeyen...

Sgk priminin erken ödeme indirimi

Sgk priminin erken ödenmesi durumunda verilen indirim şuan için sadece bir yıl ile sınırlı. Yani sizler isterseniz 5 yıllık bir prim ödeme durumunda dahi bu süreler için herhangi bir indir...

Doğum Ücretleri Artıyor

Asgari Ücretin 1 Ocak 2016 itibariyle 1300 Lira olacak olması çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Sosyal güvenlik sistemi açısından asgari ücret çok önemli bi...

Memurların Fişlendiği İspatlandı

Bursa ili Sosyal Güvenlik Kurumuna bugün polis tarafından bir baskın düzenlendi. Yapılan baskının ne olduğu sonradan açıklandı. SGK böcek soruşturması kapsamında g...

Aidatsız Kredi Kartı Veren Bankalar

Kredi kartları özellikle son yıllarda giderek yaygın olmakta ve bugün neredeyse ülke nüfusunun yarısının cebinde kredi kartları bulunmaktadır. Hatta bazen bir kişide birden fazla olan kredi kartl...

Memur E Bordro Sorgulama ve Döküm Alma

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hizmete konulan uygulama ile memurlar maaş bordrolarındaki ayrıntıları internet üzerinden görebilecek ve dökümlerini ala...

Emeklilerin Temmuz Zamları Ne Kadar Olacak?

Meclis'te seçim öncesinde yapılan bir değişiklik ile hayata geçirilen SSK ve Bağkur emeklilerine verilecek seyyanen zam Temmuz ayında yürürlüğe giriyor. Başbakan Ahmet Davutoğ...

Milyonlarca Memurun Beklediği Görüşme Yarına Ertelendi

Memurların zam pazarlığı başladı Bakanlık kaynakları ertelemenin nedenini toplu sözleşme görüşmelerine yönelik komisyon çalışmalarının sürmesi olarak duyurdu. Ancak ertelemede...

Milyonlarca Kişiye 1500 Lira Ek Ödeme Geliyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu Emekliler Derneği'nde önemli açıklamalarda bulundu. 2012 yılından beri azimle yürütülen çalışmaların bir daha bu milleti kimseye muhtaç etmeme...

Toplu Sözleşmeden Çıkan Emekli Maaşları Ne Kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını belirtti ve kamu çalışanlarının ma...

Zam Görüşmeleri Sona Erdi Görüşmede Ne Kararlar Alındı?

Yapılan görüşmelerde Memur-Sen 2016 yılının birinci ve ikinci altı ayda olmak üzere 8+8 yani toplam yüzde 16,64, Türkiye Kamu-Sen yüzde 22 ve taban aylığa seyanen net olarak 100 lira KES...

Emekli Olmayı Düşünen Memurlar Dikkat!

Emekli ikramiyesi kamu hizmetlerinde memur veya 399 sayılı KHK'ya göre görev yapanlar için söz konusu bir haktır. Kavram olarak karıştırıldığı kıdem tazminatı ile benzeşse de h...